Deze website maakt gebruik van cookies. Lees hier meer ...
OK

Algemene voorwaarden


Privacy

Algemene verkoopsvoorwaarden Meydam Charging Solutions NV

1) Toepasselijkheid

1.1 Alle leveringen en andere diensten die door ons worden verricht, en alle betalingen die aan ons worden gedaan, worden uitsluitend beheerst door deze leverings- en betalingsvoorwaarden. Indien inkoopvoorwaarden van de klant in strijd zijn met deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, zijn wij slechts aan deze afwijkende voorwaarden gebonden indien wij deze uitdrukkelijk per brief of per telefax hebben erkend.
1.2 Bij het in ontvangst nemen van de goederen en/of dienst erkent de klant de exclusieve toepasselijkheid van onze Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

2) Offertes

2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijziging, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een termijn voor de opdracht is vermeld. Documenten die betrekking hebben op onze aanbiedingen - zoals tekeningen, afbeeldingen, monsters en patronen, en maat-, gewicht-, prestatie- en verbruiksgegevens - bevatten of vormen zelf slechts bij benadering gegevens en gelden niet als speciaal overeengekomen kenmerken, tenzij anders is bepaald. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen om technische redenen.
2.2 Wij behouden ons het eigendomsrecht en het auteursrecht voor op alle kostenramingen, tekeningen en andere documenten; deze mogen niet aan derden worden bekendgemaakt of voor doeleinden van derden worden gebruikt

3) Het accepteren van de bestelling; aanvullende overeenkomsten

3.1 De aanvaarding van een opdracht en eventuele toezeggingen of aanvullende afspraken van onze medewerkers, alsmede wijzigingen en aanpassingen van welke aard dan ook, zijn voor ons pas bindend na schriftelijke bevestiging per brief, telefax of e-mail.
3.2 Bestellingen moeten worden goedgekeurd door Meydam Charging Solutions NV, die naar eigen goeddunken ten allen tijden de voorwaarden van het krediet van de klant kan wijzigen in contante betaling, bankoverschrijving/EFT kan eisen en/of de betaling van alle of een deel van de verschuldigde bedragen kan eisen of verschuldigd kan worden voor de bestelling van de klant vóór de verzending van alle of een deel van de producten.

4) Prijs en betalingsvoorwaarden; verrekening

4.1 De prijzen, vermeld in EURO, zijn altijd de catalogusprijzen die gelden op de datum van levering. Het zijn prijzen af fabriek (EXW [Incoterms in de laatste versie]), exclusief verpakking, verzekering, laden in de fabriek en omzetbelasting; de verpakking wordt niet teruggenomen.
4.2 De klant verbindt zich ertoe het volledige nettobedrag van elke factuur van Meydam Charging Solutions NV te betalen volgens de voorwaarden van elke dergelijke factuur, zonder verrekening of aftrek. Betalingen dienen netto contant, zonder enige aftrek en zonder kosten, pro forma of binnen 15 dagen na de factuurdatum te worden verricht. Het is aan ons om te beslissen welke vorderingen of gedeeltelijke vorderingen van de besteller met deze betalingen kunnen worden verrekend.
4.3 Indien Meydam Charging Solutions NV redelijkerwijze van mening is dat het vermogen van de klant om betalingen te verrichten kan worden aangetast of indien de klant een factuur op de vervaldag niet betaalt, kan Meydam Charging Solutions NV de levering van een bestelling of een eventueel resterend saldo daarvan opschorten tot die betaling is verricht of een bestelling of een eventueel resterend saldo daarvan annuleren.
4.4 De klant blijft aansprakelijk voor de betaling van de reeds verzonden producten en van alle niet-standaardproducten die door de besteller zijn besteld.
4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd om vertragingsrente in rekening te brengen tegen een percentage van tien procentpunten boven de door de Belgische Nationale Bank aangekondigde toepasselijke basisrente, vermeerderd met de incassokosten, die in totaal ten minste 12% per jaar van de totale vordering bedragen. Dit laat de verdere gevolgen van betalingsverzuim onverlet.
4.6 Het is voor de klant ontoelaatbaar om betalingen in te houden of te verrekenen met door ons betwiste tegenvorderingen.
4.7 Indien de klant vorderingen op ons heeft, zijn wij te allen tijde gerechtigd deze te verrekenen met onze eigen vorderingen op de besteller.
4.8 Voor diensten die in het kader van overeenkomsten voor werkzaamheden en materialen (installatie, reparaties, onderhoud en andere dergelijke werkzaamheden) worden uitgevoerd, brengen wij de op het moment van oplevering geldende uurtarieven en materiaalprijzen in rekening, vermeerderd met onze toepasselijke toeslagen voor overwerk, nachtelijke werkzaamheden, zondagen en openbare vakanties; reis- en wachttijden worden als werktijd gerekend. Reiskosten en dag- en nachtvergoedingen worden apart in rekening gebracht.

5) Prestaties, verzending en standaardinstelling

5.1 De leveringstermijn begint met de verzending van de orderbevestiging, terwijl de prestatieperiode voor installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden begint met de overhandiging van de apparatuur. De leverings- of uitvoeringstermijn begint echter in geen geval eerder dan 14 dagen na het tijdstip waarop de klant ons de documenten (bijv. technische tekeningen, plannen, enz.), vergunningen of goedkeuringen die hij voor de levering verantwoordelijk is, heeft overhandigd, of wanneer hij de overeengekomen vooruitbetaling heeft gedaan.
5.2 De leverings- of prestatietermijnen worden verlengd met de duur van onvoorziene belemmeringen die buiten onze invloedssfeer liggen, zoals onderbrekingen, grote personeelsstoringen, onrechtmatige stakingen, vertragingen in de levering van essentiële grondstoffen of onderdelen en dergelijke, alsmede door omstandigheden waarbij het risico voor de klant wordt gedragen, voor zover deze belemmeringen en/of omstandigheden van wezenlijk belang zijn voor het niet nakomen van de termijn.
5.3 Wij zijn gerechtigd om deelleveringen te doen.
5.4 (i) Leveringen binnen de EU: EXW Incoterms in de laatste versie.   (ii) Leveringen buiten de EU: FCA Incoterms in de laatste versie.
5.5 Exportclassificatie Disclaimer: Elk gebruik van de Meydam Charging Solutions NV -classificaties, of het nu gaat om EN's of een variatie van de Geharmoniseerde Tariefcodes, is zonder beroep te doen op Meydam Charging Solutions NV en op risico van de klant. Export classificaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

6) Overdracht van risico, Verzending en Plaats van uitvoering

6.1 Het risico gaat over op de klant zodra de te leveren artikelen, of de artikelen waaraan wij onderhoud, reparatie of andere werkzaamheden hebben verricht, onze fabriek hebben verlaten. Hetzelfde geldt voor deelleveringen of in gevallen waarin wij ons hebben verplicht tot het dragen van de verzendkosten of tot het uitvoeren van de levering, opstelling, montage, installatie of andere soortgelijke diensten. Indien de onderhouds-, reparatie- of andere werkzaamheden in het domein van de besteller worden uitgevoerd, gaat het risico over op de besteller zodra deze bericht krijgt dat de betreffende werkzaamheden zijn voltooid.
6.2 Indien de verzending of levering van de zending wordt vertraagd om redenen waarvoor wij niet aansprakelijk zijn, gaat het risico over op de klant zodra deze bericht krijgt dat de zending gereed is voor levering.
6.3 Wij zijn alleen aansprakelijk voor schade als er sprake is van grove nalatigheid van onze kant.

7) Eigendomsrechten; ontbinding

7.1 Wij behouden het eigendomsrecht op het (de) geleverde artikel(en) totdat onze vorderingen op de aankoopprijs en alle andere vorderingen die wij - uit welke rechtsgrond dan ook - op de klant hebben, volledig zijn voldaan.
7.2 In het geval van beslaglegging, inbeslagname of andere beschikkingen van derden dient de klant ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8) Garantie

8.1 Wij geven geen garantie voor gewone afwijkingen in grootte, gewicht of kwaliteit (of zoals getolereerd door EN of DIN normen), en ook geen garantie voor informatie over de geschiktheid van de te leveren artikel(en) voor het door de klant beoogde doel, of voor een ander bepaald doel.
8.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, bedraagt de garantietermijn:   (i) op onze batterijladers: 24 maanden en vanaf het begin van de 13e maand van deze periode is onze garantie echter beperkt tot het kosteloos ter beschikking stellen van de materialen die nodig zijn voor het verhelpen van de gebreken.   (ii) op onze energiepakken: 12 maanden op de interne batterij en 24 maanden op de behuizing, vanaf het begin van de 13e maand van deze periode is onze garantie echter beperkt tot het kosteloos ter beschikking stellen van de materialen die nodig zijn voor het verhelpen van de gebreken.
8.3 De garantietermijn begint te lopen bij de risico-overgang overeenkomstig punt 6. De klant dient altijd aan te tonen dat gebreken die tijdens de garantieperiode aan het licht zijn gekomen, al aanwezig waren op het moment van de risico-overgang.
8.4 Garantieclaims van de klant zijn uitgesloten indien de door ons verstrekte of door de klant aan ons op te vragen installatie-, gebruikers- en bedieningshandleidingen niet in acht zijn genomen of indien de gebruiker niet (volledig) verplicht is dergelijke instructies in acht te nemen; indien de installatiewerkzaamheden niet correct en in overeenstemming met de desbetreffende normen zijn uitgevoerd, en in het bijzonder indien ze niet door een erkende installateur zijn uitgevoerd.

9) Schade en productaansprakelijkheid

9.1 Wij aanvaarden slechts een onbeperkte aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor zover de klant/gebruiker bewijst dat wij deze schade zelf bewust en opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. Indien de klant/gebruiker bewijst dat wij de schade op een gebruikelijke manier hebben veroorzaakt door nalatigheid, is onze verplichting tot schadeloosstelling beperkt tot de daadwerkelijk geleden schade en bovendien tot een maximum totaalbedrag dat niet hoger is dan de totale waarde van de bestelling. Bovendien kunnen dergelijke vorderingen alleen in rechte worden afgedwongen indien zij binnen zes maanden na het bekend worden van de betreffende schade worden ingediend.
9.2 Indien wij door een derde in rechte worden aangesproken, wanneer wij volgens de door de besteller verstrekte tekeningen, ontwerpen, modellen of andere documenten hebben geproduceerd en geleverd, zal de klant ons schadeloosstellen en vrijwaren.
9.3 Bij het gebruik van de door ons geleverde installaties, machines en andere artikelen is de klant verplicht alle veiligheidsvoorschriften, technische voorschriften, installatievoorschriften, gebruiksaanwijzingen en gebruikershandleidingen, en in het bijzonder alle voorschriften die van toepassing zijn op het gebied van de elektrotechniek, nauwgezet in acht te nemen en alleen bevoegd vakkundig personeel toe te laten tot het bedienen van de apparatuur.
9.4 Elke aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door de installatie of het gebruik van onderdelen of vervangingsonderdelen van derden bij onze producten, die niet verifieerbaar en uitdrukkelijk door ons zijn aanbevolen, is uitgesloten.

10) Bevoegde rechtbanken en geldend recht

10.1 Elk geschil betreffende de inwerkingtreding, de rechtsgeldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schorsing, de beëindiging en de afdwingbaarheid van deze Aankoopvoorwaarden en alle contracten of onderliggende overeenkomsten die door deze voorwaarden worden geregeld, zullen uitsluitend worden geregeld door de bevoegde rechtbankengevestigd in de regio van onze maatschappelijke zetel.
10.2 Het Belgisch materieel recht zal van toepassing zijn op deze Aankoopvoorwaarden en alle contracten en onderliggende overeenkomsten die door deze voorwaarden worden geregeld, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980.

Laatst aangepast op 01/01/2021